Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Aserto training & personeelsadvies en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door Aserto training & personeelsadvies en de opdrachtgever getekende schriftelijke overeenkomst, door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Aserto training & personeelsadvies aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 2 Betaling
2.1. De opdrachtgever dient het verschuldigde traininggeld te voldoen een maand voor aanvang van de training, doch uiterlijk 30 dagen na facturering op de door Aserto training & personeelsadvies aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De reis- en verblijfskosten in verband met deelname aan een training zijn in het traininggeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfskosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door Aserto training & personeelsadvies gekozen accommodatie.
2.3 Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekende brief.
3.2 Bij annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 30 % van het traininggeld voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50 % van het traininggeld te vergoeden.
3.4 Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100 % van het traininggeld te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training tijdens de duur ervan, deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, zonder enige kosten, in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, voor zover de vervanging aan Aserto training & personeelsadvies wordt medegedeeld voor aanvang van de training. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 5 Annulering door ASERTO training & personeelsadvies
Aserto training & personeelsadvies heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Aserto training & personeelsadvies betaalde bedrag.

Artikel 6 Incassokosten
Aserto training & personeelsadvies heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Aserto training & personeelsadvies verschuldigd een bedrag groot 100 % van het verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten, behoudens het in artikel 2 lid 3 bepaalde.

Artikel 7 Geestelijk eigendom
In verband met training en coaching door Aserto training & personeelsadvies beschikbaar gestelde materialen (artikelen, trainingdossier, oefeningen en dergelijke) blijven het geestelijk eigendom van Aserto training & personeelsadvies.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Aserto training & personeelsadvies verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene voorwaarden van de VEreniging van TRainings-en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.
8.2 Aserto training & personeelsadvies is niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan de training of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Aserto training & personeelsadvies.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen
9.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Aserto training & personeelsadvies betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching of advisering in de ruimste zin van het woord.
9.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Aserto training & personeelsadvies.
9.3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Aserto training & personeelsadvies behoudens hogere voorziening.